طلایی
در این طرح با پرداخت 30 درصد از مبلغ فاکتور میتوانید از خدمات ذیل بهره مند شوید.
1 - شستشو رایگان 1 بار در سال
2 - تعویض رایگان فرش در صورت خرابی
3 - بیمه فرش
یاغوتی
در این طرح با پرداخت 20 درصد از مبلغ فاکتور میتوانید از خدمات ذیل بهره مند شوید.
1 - شستشو رایگان 1 بار در سال
2 - بیمه فرش
یشمی
در این طرح با پرداخت 10 درصد از مبلغ فاکتور میتوانید از خدمات ذیل بهره مند شوید.
1 - شستشو رایگان 1 بار در سال
2 - رفو و ترمیم فرش توسط متخصصین با هزینه خریدار